نکاتی برای احداث آزمایشگاه علوم مدارس کارآمد

نکاتی برای احداث آزمایشگاه علوم مدارس کارآمد

  آزمایشگاه علوم مدارس اولین مکانی است که می تواند جرقه استعدادهای دانش آموزان را روشن کند. آموزگار متوجه می شود که کدام دانش آموز زمینه پیشرفت در علوم پایه مانند زیست، فیزیک و شیمی را دارد. زیرا دانش آموزان تحت نظر مربی می توانند کنجکاوی و نوآوری خود را در دورس عملی به نمایش